Политика за квалитет

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

Конти Хидропласт има за цел да биде најголем и најквалитетен производител на еколошки цевки во Македонија и пошироко , со превземање на сите мерки за заштита за животната средина и постојана грижа за здравјето и безбедноста на вработените.

Оваа цел ќе ја постигнеме со :

Квалитет на процесите и производите и нивно континуирано подобрување што е задача и одговорност на сите вработени, со цел задоволување на очекувањата на купувачите.

Проширување на капацитетите по количина и асортиман со купување на нови производни линии и развој на нови производи, без опaсност по здравјето на луѓето и загадување на околината. .

Широка промоција на секоја нова технологија или нов производ.

Квалитет по европски стандарди и конкурентски цени

Усогласеност на најновите европски стандарди и регулативи од областа на полиетиленските цевки , законската регулатива за екологијата и заштита при работа.

Квалитетна и навремена испорака, согласно потребната динамика, на задоволство на нашите купувачи.

Соработка со квалитетни добавувачи, заради навремено доставување на квалитетна суровина за производство на квалиетен производ.

Постојана обука и мотивација на вработените за квалитетно и безбедно извршување на својата работа и заштита на животната средина .

Зголемување на профитот како предуслов за бесконечен развој на производните процеси.

Да им дозволиме на нашите потомци да сведочат за успешноста на нашата сегашност

 

Март 2013   Конти Хидропласт
Генерален директор
Борис Маџунков
 

 
 

Нови производи

ШАХТИ -
ИНСПЕКЦИСКИ ОКНА
  ПОЛИЕТИЛЕНСКИ
ЦЕВКИ ПЕ 100 РЦ
Тип1, Тип2, Тип3
ПE 100 РЦ    ПE 100 РЦ 
Logo-IQNet DVGW Logo IGH Logo REGLOGO ExACT logo PAS 5